O NAS

FUNDACJA:

POLSKA HYBRYDA”

CENTRUM BADAŃ NAD ZAGROŻENIAMI ASYMETRYCZNO – HYBRYDOWYMI

 

Główne założenia:

Przesłanki powołania do życia POLSKIEJ HYBRYDY:

 • środki perswazji ulegają zmianie, liberalne demokracje ewoluują, pojawiające się [dla bezpieczeństwa państwa] wyzwania mutują,
 • zagrożenia hybrydowe są kluczowym wektorem funkcjonowania liberalnych demokracji, a właściwie ewolucji tychże demokracji – pod wpływem aktywności społeczeństw informacyjnych XXI wieku – poprzez działania nieliberalnych aktorów, wykorzystujących nowe instrumenty komunikacyjne do przeprowadzenia czynności mających na celu ogólną re-orientację społeczeństw [np. poprzez zmianę nastawienia politycznego],
 • podstawowym czynnikiem dynamiki przemian, powstających w liberalnych demokracjach są tychże demokracji – przeobrażenia strukturalne, wynikające z pogłębiania się konfliktu związanego z rozwijającymi się środkami komunikacji – tenże konflikt nasilającymi,
 • fake news” – wynikające z ewolucji bardziej zróżnicowanego i „mobilnego” społeczeństwa – są podstawowym wyzwaniem stanowiącym punkt wyjścia do prowadzenia wojny hybrydowej w domenie informacyjnej.

Zadania:

celem „POLSKIEJ HYBRYDY” jest zapewnienie skoordynowanego wspierania, wspólnego rozumienia zagrożeń asymetryczno-hybrydowych, jak i promowania rozwoju kompleksowej reakcji na poziomie krajowym oraz międzynarodowym w zakresie przeciwdziałania tymże zagrożeniom,

 

funkcje aktywności PH obejmują:

 • inicjowanie dialogu i konsultacji na poziomie strategicznym pomiędzy różnymi podmiotami uczestniczącymi w badaniach powyższych zagadnień,
 • ocenianie wpływu zagrożeń asymetryczno-hybrydowych – kierowanych wobec wszelakich demokracji [zarówno przez podmioty państwowe, jak i niepaństwowe]; oraz słabych punktów uczestników tychże działań [adresatów ataków hybrydowych] w celu poprawienia ich odporności [na agresję] oraz czasu reakcji obronnych,
 • przeprowadzanie ukierunkowanych szkoleń oraz organizowanie praktycznych ćwiczeń opartych na scenariuszach mających na celu zwiększenie indywidualnych zdolności defensywnych poszczególnych uczestników, a także ich interoperacyjności [współdziałanie] w celu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym,
 • analizowanie zagrożeń wraz z opracowaniem metod zapobiegających,
 • kreowanie platformy dialogowej [rządowi oraz pozarządowi eksperci] mającej na celu konsolidację szerokiego zakresu sektorów zawodowych i dyscyplin naukowych w celu poprawy świadomości sytuacyjnej zagrożeń hybrydowych,

  Wizja:

PH – ma być wiodącym czynnikiem ułatwiającym i wspomagającym budowanie, jak i wzmacnianie zdolności w zakresie współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom asymetryczno-hybrydowym,

walka z zagrożeniami asymetryczno-hybrydowymi opierana będzie na pięciu filarach: podnoszenia świadomości, budowania odporności, przeciwdziałania kryzysowi, reagowania na sytuacje kryzysowe oraz przezwyciężania skutków kryzysu,

propagacja skoordynowanych reakcji wobec zagrożeń transgranicznych [np. atak na wspólne sieci energetyczne czy infrastrukturę cybernetyczną] przy wykorzystaniu działających systemów UE pozwalających na budowanie skuteczniejszych systemów bezpieczeństwa.

 

Społeczności interesów:

stworzenie platformy informacyjnej udostępniającej przestrzeń do wielonarodowego i multidyscyplinarnego dzielenia się doświadczeniami praktycznymi i wiedzą fachową, tak, aby państwa członkowskie [UE] i różnego rodzaju instytucje lepiej pojmowały, a co za tym idzie odpowiednio reagowały – na coraz bardziej mutujące zagrożenia asymetryczno-hybrydowe,

zapewnienie przestrzeni do działań koordynacyjnych, wspierane będzie przy pomocy akademicko-analitycznych opracowań badawczych, których wyniki skutkować będą programem szkoleń i ćwiczeń – będących komponentem rekomendacyjnym wdrażania [poprzez podmioty zewnętrzne] wypracowanych zaleceń,

analiza działań obejmujących kampanie asymetryczno-hybrydowe, obejmować będzie:

ukierunkowanie wykorzystywania narzędzi wpływu w celu budowania niestabilności lub ograniczania suwerenność wszelakich niezależnych podmiotów [państwowych czy niepaństwowych],

zaplecze decyzyjne [wyznaczanie celów działań asymetryczno-hybrydowych] w postaci osób, instytucji, rządów [wszelakich podmiotów sprawczych],

zachowania, działania i narzędzia [metodyka postępowań], wykorzystywane przez wrogiego aktora podczas realizowania powierzonych zadań,

analizę wpływu subiektów niepaństwowych [grupy terrorystyczne i organizacje z nimi powiązane] na infrastrukturę krytyczną poszczególnych państw,

określenie wskaźników podatności oraz skalę odporności poszczególnych podmiotów [państwowych – niepaństwowych] na zagrożenia wynikające z działań asymetryczno-hybrydowych; za sprawą wymiany doświadczeń, opracowywanie nowych propozycji polityki bezpieczeństwa, jak i określanie zagadnień, które należy dalej zgłębiać [warsztaty symulacyjne, praca analityczno-badawcza],

poprawę partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom asymetryczno-hybrydowym.

Analizowane obszary zwalczania zagrożeń asymetryczno-hybrydowych:

zakres badania metod i działań asymetryczno-hybrydowych będzie m. in. obejmować:

wpływanie na przekaz informacyjny [w tym operacje cybernetyczne],

logistyczne cele miękkie w tym: rurociągi czy infrastruktura energetyczna,

szantaż gospodarczo-handlowy,

podważanie wiarygodności instytucji państwowych czy międzynarodowych oraz stanowionych praw,

terroryzm,

kreowanie złudzenia rosnącego brak poczucia bezpieczeństwa np. poprzez wykorzystanie kwestii kryzysu migracyjnego.

podlegającymi analizie zagrożeniami asymetryczno-hybrydowymi będą również metody i działania ukierunkowane na ogólno pojęte „cele miękkie” wynikające m. in. z:

pamięci historycznej,

prawodawstwa,

czynników geostrategicznych,

silnej polaryzacji społeczeństwa,

słabości technologicznej państw,

różnic ideologicznych.

charakteryzowanymi zagrożeniami asymetryczno-hybrydowymi będą:

skoordynowane i zsynchronizowane działania, celowo atakujące systemowe słabości wszelakich podmiotów [państwowych i niepaństwowych], za pomocą szerokiej gamy środków [politycznych, gospodarczych, wojskowych, cywilnych i informacyjnych],

działania wykorzystujące progi wykrywalności i atrybucji, a także granicę między wojną a pokojem,

wpływanie na różne formy podejmowania decyzji na poziomie lokalnym [regionalnym], państwowym lub instytucjonalnym, w celu osiągniecia strategicznych priorytetów [działania agentów], przy jednoczesnym osłabieniu podmiotów atakowanych.

działania asymetryczno-hybrydowe analizowane będą na podstawie dwóch faz aktywności – wstępnej i operacyjnej:

wstępna [przygotowawcza] obejmować będzie:

metody stałego monitorowania sytuacji ekonomiczno-polityczno-społecznej podmiotów, wobec których planowane jest podjęcie działań,

wykorzystywanie racjonalnych, subtelnych środków wpływu, stopniowo poprawiających – na planowanym terenie operacyjnym – „aktywa” agresora,

operacyjna [decyzyjna] zajmie się:

inicjowaniem poważniejszych operacji hybrydowych, w wyniku których wykorzystywane są silniejsze, bardziej agresywne środki nacisku, włącznie z otwartą wojną hybrydową [np. „zielone ludziki”].

Podstawowe zadania PH:

wykorzystanie wielopodmiotowej synergii do tworzenia zintegrowanej struktury obrony hybrydowej,

identyfikowanie oraz monitorowanie różnorodnych, ciągle ewaluujących zagrożeń asymetryczno-hybrydowych,

prognozowanie taktyk zwalczania zagrożeń asymetryczno-hybrydowych, uwzględniających:

różnorodność metod wywierania wpływu,

wykorzystywanie poszczególnych narzędzi,

priorytetowe obszary działania.

zwalczanie dezinformacji:

w komunikacji strategicznej,

w trakcie przebiegu wyborów [ich zakłócanie],

przeciwdziałanie zagrożeniom z użyciem środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych [środki przenoszenia, zabezpieczenie techniczne],

przeciwdziałanie za pomocą “pasywnych i aktywnych” czynników:

zwiększenie odporności na „szok i zaskoczenie”,

ochrona struktur zagrożonych atakiem hybrydowym,

tworzenie systemów obrony cywilnej przed zagrożeniami asymetryczno-hybrydowymi,

zdefiniowanie roli przekazu medialnego,

edukowanie opinii publicznej,

opracowanie skutecznego systemu prawnego,

określenie definicji zagrożeń hybrydowych, z uwzględnieniem wielości podmiotów, wzajemnie ze sobą współpracujących na poziomie krajowym jak i międzynarodowym,

ustalenie konkretnych zagrożeń asymetryczno-hybrydowych utożsamianych z danym podmiotem [państwowy, niepaństwowy] za pomocą wypracowania uniwersalnej definicji,

przygotowanie okołorządowych i ogólnospołecznych metod reagowania – jako syntezy doktryn – w celu zwalczania zagrożeń hybrydowych.

Wstępne obszary naukowo-badawcze:

priorytety:

atak na infrastrukturę portową:

zablokowanie najważniejszych portów poprzez wyburzenie pirsów i zatopienie statków,

problemy w zdefiniowaniu agresora – podjęcie decyzji, co do użycia wojska na własnym terytorium,

odzyskanie kontroli – poprzez wprowadzenie do akcji specjalnych oddziałów antyterrorystycznych,

potrzeba szybkiego podejmowania decyzji,

płynna zmiana stref decyzyjnych: cywilna – wojskowa,

pre-autoryzacje wybranych jednostek wojskowych na podstawie stanów alarmowych.

infrastruktura krytyczna,

podwójne obywatelstwo:

w niektórych przypadkach karalność wykonywania „usług” dla zagranicznych podmiotów państwowych [luka prawna]

przeciwdziałanie dezinformacji,

drony:

istotny element konfliktów zbrojnych,

bardzo dobre narzędzie wspierania działań hybrydowych,

czynnik ludzki – słabością systemu,

rozwój techniczny [bezpośredni kontakt satelitarny, 5G] nowym faktorem w operacjach hybrydowych,

bezpieczeństwo lotnicze – nowelizacja prawa,

drony w biznesie – rozproszone przepisy prawa; wymagana ogólna regulacja UE.

bezpieczeństwo morskie:

atakowanie statków, ich mechanizmów kontrolnych czy systemów nawigacyjnych poprzez zakłócenia elektroniczne czy cyber – atak,

polisy ubezpieczeniowe [klauzule wykluczające atak cybernetyczny],

broń podwodna [tworzenie stref bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury morskiej].

sieć energetyczna:

kaskadowe skutki awarii sieci energetycznej,

wypracowanie narzędzi do systematycznej oceny bezpieczeństwa krajowej sieci energetycznej [także w kontekście trans-graniczności].

profilowanie „symboliczne”: zasada nadawca – enigma – odbiorca.

Inne zagadnienia:

prawo a dezinformacja,

cybernetyka a finanse,

zagrożenia hybrydowe a sektor prywatny,

hybrydowe zagrożenia w sektorze zdrowia,

komunikacja podmorska [system światłowodów],

cywilne możliwości reagowania w zagrożeniach hybrydowych UE i NATO.